ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 และ ปวส. 2 ปีการศึกษา 2561

28 ม.ค. 2562 15:41 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 และ ปวส. 2 ปีการศึกษา 2561

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์การสอบ (1) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน นักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (2) เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา (3) เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชาติ (4) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา และ (5) เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 และ ปวส. 2 ปีการศึกษา 2561

การทดสอบ V-NET ปวช.3 สอบวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 153,811 คน (มีสนามสอบ 386 สนาม มีห้องสอบ 5,457 ห้อง) และ V-NET ปวส. 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 127,472 คน (มีสนามสอบ 367 สนาม มีห้องสอบ 4,548 ห้อง)

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 และ ปวส. 2 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์สอบที่บริหารการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 30 ศูนย์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยนครพนม  และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด และเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 และ ปวส. 2 ปีการศึกษา 2561

สทศ. จะประกาศผลสอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำผลสอบไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 และ ปวส. 2 ปีการศึกษา 2561