ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. แนะ การนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักอริยสัจ 4

12 มิ.ย. 2558 15:28 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ รวมจำนวน 60 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึง หลักการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นตามแนวทางอริยสัจ 4 ดังต่อไปนี้

  1. ทุกข์ เมื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 และ/หรือ ต่ำระดับประเทศ  ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และขนาดโรงเรียนเดียวกัน โดยวิเคราะห์จากรายงานผล O-NET ฉบับที่ 2, 5 และ 6  
  2. สมุทัย เมื่อเจตคติและ พฤติกรรมการเรียน การสอนของครู การบริหารของผู้บริหารยังไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการตระหนักเห็นคุณค่า (Awareness) ของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาต่อการทดสอบระดับชั้นเรียนและระดับชาติ
  3. นิโรธ คะแนนการทดสอบ O-NET ที่จะสอบสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว
  4. มรรค  ด้วยการให้นักเรียนมีเจตคติและเห็นคุณค่าของการนำผล O-NET ไปใช้ในการวางแผนการเรียน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ใบรายงานผล O-NET แบบรายบุคคล และ ปพ.1) ให้นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนเป็น (ทบทวนก่อนเรียน ตั้งใจระหว่างเรียนแบบ สุ จิ ปุ ลิ) และทบทวนหลังเรียนด้วยการจดโน้ตย่อ ให้ครูสอนแบบมืออาชีพ มีการวางแผนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามคุณภาพผู้เรียนที่ระบุในหลักสูตร และในเอกสารตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางของวิชา และจัดทำ ปพ.5 ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ผู้บริหารต้องนิเทศการสอน การสอบ และให้การส่งเสริมสนับสนุน โดยเฉพาะการพัฒนาครูและแหล่งเรียนรู้ ลดภาระงานครู มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ นักเรียนทบทวนก่อนเรียน ตั้งใจระหว่างเรียนยึดหลัก สุ จิ ปุ ลิ

 

ผู้อำนวยการ สทศ. นอกจากให้แนวคิดกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ในการนำหลักอริยสัจ 4 ไปใช้เพื่อพัฒนาผลการทดสอบ O-NET ให้สูงขึ้นแล้ว ยังได้โดยแนะนำให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th)  ในเรื่องรูปแบบข้อสอบ  เนื้อหาการสอบ ตัวอย่างข้อสอบแต่ละรูปแบบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ทั้งนี้ โรงเรียนควรได้นำผังการออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ (Test Blueprint) และกระดาษคำตอบ O-NET ไปใช้ในการสอบภายในโรงเรียน รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนฝึกจดโน้ตย่อ และยึดหลักการเรียนแบบ สุ จิ ปุ ลิ เพื่อให้การเรียนและผลการสอบดียิ่งขึ้น

ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงประโยชน์ของการทดสอบ O-NET ที่มีต่อนักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุที่การทดสอบเป็นสิ่งสะท้อนผลการจัดการศึกษาในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน และสะท้อนถึงคุณภาพนักเรียน อีกทั้งยังสามารถใช้ผลการทดสอบในการประเมินตนเองแข่งกับตัวเอง และประเมินเทียบกับผู้อื่น (แข่งกับเพื่อน) ได้อีกด้วย เนื่องจากข้อสอบที่ใช้เป็นข้อสอบฉบับเดียวกันทั่วประเทศ

ภายหลังการบรรยาย ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดโอกาสให้คณะศึกษาดูงานซักถามข้อสงสัยและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ผู้ร่วมฟังการบรรยายได้รับทราบข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี