ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ. สทศ. บรรยายพิเศษการนำผลโอเน็ตไปใช้ สช. ปทุมธานี

17 มิ.ย. 2558 11:10 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ. สทศ. บรรยายพิเศษการนำผลโอเน็ตไปใช้ สช. ปทุมธานี

วันเสาร์ ที่ 13 มิ.ย. 58 ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง "การนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ชั้นประถม 6) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน" ณ ห้องประชุมโรงเรียนผ่องสุวรรณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศักภาพครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน มีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 170 คน โดยมี ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ หัวหน้ากลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการทางการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

          ภาพ ผอ. สทศ. บรรยายพิเศษการนำผลโอเน็ตไปใช้ สช. ปทุมธานี      ภาพ ผอ. สทศ. บรรยายพิเศษการนำผลโอเน็ตไปใช้ สช. ปทุมธานี

          ภาพ ผอ. สทศ. บรรยายพิเศษการนำผลโอเน็ตไปใช้ สช. ปทุมธานี      ภาพ ผอ. สทศ. บรรยายพิเศษการนำผลโอเน็ตไปใช้ สช. ปทุมธานี

          ภาพ ผอ. สทศ. บรรยายพิเศษการนำผลโอเน็ตไปใช้ สช. ปทุมธานี      ภาพ ผอ. สทศ. บรรยายพิเศษการนำผลโอเน็ตไปใช้ สช. ปทุมธานี

 

และวันอาทิตย์ ที่ 14 มิ.ย. 58 ผอ. สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในเรื่องเดียวกัน ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ภาพ ผอ. สทศ. บรรยายพิเศษการนำผลโอเน็ตไปใช้ สช. ปทุมธานี