ผอ. สทศ. บรรยายพิเศษการนำผลโอเน็ตไปใช้ สช. ปทุมธานี

DSC08548.jpg

วันเสาร์ ที่ 13 มิ.ย. 58 ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง "การนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ชั้นประถม 6) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน" ณ ห้องประชุมโรงเรียนผ่องสุวรรณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศักภาพครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน มีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 170 คน โดยมี ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ หัวหน้ากลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการทางการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

          P1230423.jpg      P1230421.jpg

          P1230422.jpg      P1230427.jpg

          P1230419.jpg      DSC08766.jpg

 

และวันอาทิตย์ ที่ 14 มิ.ย. 58 ผอ. สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในเรื่องเดียวกัน ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

�รรยาย ส� ��รศรี