ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2558

18 มิ.ย. 2558 18:35 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2558

       สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา B-NET (Buddhism National  Educational Test) โดยมีตัวแทนศูนย์สอบจากสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม1-12 จำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุม

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2558 ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2558 ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2558 ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2558 ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2558

 

      รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ” กล่าวว่า สทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่

  1. มาตรฐานการบริหารการทดสอบ
  2. มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ
  3. มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ
  4. มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล
  5. มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้

                ผู้อำนวยการ สทศ. ย้ำให้ศูนย์ดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินการจัดสอบ และปฏิบัติตามคู่มือการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของผลการสอบ B-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2557 จำแนกระดับประเทศและแยกตามสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ทั้ง 12 กลุ่ม เพื่อให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนนำผลการวิเคราะห์ไปวางแผนและบริหารการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

      นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมของการจัดการทดสอบ B-NET ปีที่ผ่านมา และได้ชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบ เป็นการเตรียมความพร้อมในการการจัดการสอบ B-NET ในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ