ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.อุดรธานี

30 มิ.ย. 2558 11:53 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบเข้าร่วมประชุม ประมาณ 90 คน ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

 

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.อุดรธานี

 

            รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” กล่าวถึงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว”  และเน้นย้ำในการประชุมชี้แจงระดับสนามสอบกับกรรมการคุมสอบให้มีความเข้าใจในข้อปฏิบัติและเข้มงวดในการสอบ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ลดวิชาสอบจาก 8 วิชา เหลือ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์  นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ / กรรมการคุมสอบ / ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด

 

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.อุดรธานี

          นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานในระดับ สทศ./ระดับศูนย์สอบ/ ระดับสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

                             ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.อุดรธานี    ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.อุดรธานี    ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ที่ จ.อุดรธานี