ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่

7 ก.ค. 2558 16:57 น.

ผู้อ่าน

            เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ 
O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบเข้าร่วมประชุม ประมาณ 100 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่

            รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2558 โดยลดวิชาสอบจาก 8 วิชา เหลือ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์  นอกจากนี้ ขอให้ศูนย์สอบดำเนินการตามปฏิทินการส่งข้อมูลนักเรียน การปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบและระเบียบการสอบ สำหรับวันสอบและวันประกาศผลสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่

  • O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559            ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2559
  • O-NET ม.3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559    ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2559
  • O-NET ม.6 สอบวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559        ประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2559

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่

            ดร.ทรายทอง  พวกสันเทียะ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยาย เรื่อง มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยกล่าวว่า สทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่

  1. มาตรฐานการบริหารการทดสอบ
  2. มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ
  3. มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ
  4. มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล
  5. มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้

            โดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันทำให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว”  

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่

           นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา โดยได้สรุปปัญหาที่พบในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา และเน้นย้ำให้โรงเรียนให้ความสำคัญในการส่งข้อมูลนักเรียน เช่น ส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา  ปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ  นอกจากนี้ ยังได้แจ้งปฎิทินการดำเนินการและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ สทศ./ระดับศูนย์สอบ/ ระดับสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

            สำหรับช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ  มี 4 ช่องทาง ดังนี้

1.สายตรงผู้บริหาร

 2.จดหมาย

 3. E-mail: testing@niets.or.th

 4. Call Center 0-2217-3800

 

 

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่      ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่