ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

2 ก.พ. 2562 14:25 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 โดย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2 - 3  กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  

ภาพ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ทรายทอง  พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบ สพฐ., ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, ผอ.วีระศักดิ์  ศรีสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

ภาพ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ดร.ทรายทอง  พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ซึ่งภาพรวมการสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับในปีการศึกษา 2561 การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้มีสิทธิ์สอบ 790,210 คน มีศูนย์สอบ 186 ศูนย์ สนามสอบ 4,108 สนาม ห้องสอบ 28,959 ห้อง สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้มีสิทธิ์สอบ 696,457 คน มีศูนย์สอบ 227 ศูนย์ สนามสอบ 4,135 สนาม ห้องสอบ 25,341 ห้อง นอกจากนี้ O-NET ม.3 ยังมีการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ผู้มีสิทธิ์สอบ 718 คน แบ่งตามศูนย์สอบ E-Testing ดังนี้ (1) ม.บูรพา 195 คน (2) ม.นเรศวร 153 คน (3) ม.เชียงใหม่ 160 คน (4) ม.สงขลานครินทร์  210 คน 

สำหรับวิชาสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 สอบ 4 วิชา ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) ภาษาอังกฤษ (4) วิทยาศาสตร์ นับเป็นปีที่ 2 ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่ออกข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า ในส่วนของ สพฐ.ได้ประสานไปยังเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้ความร่วมมือในการบริหารการทดสอบ O-NET ร่วมกับ สทศ. ซึ่งการสอบ O-NET ป.6 มีรูปแบบข้อสอบอัตนัย 20%  เพื่อให้นักเรีนได้อ่านคิดวิเคราะห์เป็นมากขึ้น รวมถึงการเรียนการสอนในห้องเรียนได้พัฒนาให้เชื่อมโยงกับการสอบ O-NET ด้วย ขณะเดียวกันภายหลังสอบ O-NET สทศ. จะนำข้อสอบและเฉลย  O-NET มาเผยแพร่ โดย สพฐ.จะนำข้อสอบดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ภาพ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ภาพ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ภาพ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ภาพ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

 

ภาพ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ภาพ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ภาพ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ภาพ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์