ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ

ประวัติกรรมการบริหารและเลขานุการ

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ
เกิด 28 เมษายน 2512
อายุ 50 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2554)
 • ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2542)
 • ปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย (คุรุทายาท) (เกียรตินิยม) วิทยาลัยครูนครราชสีมา (พ.ศ. 2535)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปัจจุบัน
 • รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 • รองผู้อำนวยการคลีนิคเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยนครพนม
 • อนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม
 • หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม
 • ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม

การศึกษาดูงาน

 • ด้านระบบและการจัดการเรียนการสอน ออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ University of New South Wales (UNSW), Sydney University, Macquarie University, Western Sydney University, University of Technology Sydney (UTS) และ University of Wollongong (UOW) ฮ่องกง เกาหลี จีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ด้านการจัดสอบการบริหารจัดการทดสอบ ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และราชอาณาจักรสวีเดน  สหพันธรัฐรัสเซีย