ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดนนทบุรี

16 ก.ค. 2558 14:14 น.

ผู้อ่าน

            เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดนนทบุรี

            รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” กล่าวว่า การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ในปีการศึกษา 2558 สทศ.จะลดจำนวนวิชาสอบจาก 8 วิชา เหลือ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์  มีกำหนดการสอบ ดังนี้

  • O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559                        ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2559
  • O-NET ม.3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559                ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2559
  • O-NET ม.6 สอบวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559                    ประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2559

เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่

  1. มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  ระบบการบริหารการทดสอบมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
  2. มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ บุคลากรที่เกี่ยวข้องการกับทดสอบมีคุณภาพ คุณสมบัติ และหน้าที่เทียบเท่าตามมาตรฐานสากล
  3. มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินมีการพัฒนาอย่างมีระบบ มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ และเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และมีความยุติธรรม
  4. มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล มีระบบการพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบที่มีการควบคุมและกำกับการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน มีมาตรการด้านความปลอดภัย และเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุม มีกระบวนการตรวจให้คะแนนที่ถูกต้อง รายงานผลด้วยคะแนนที่มีความหมายและแปลคะแนนอย่างเหมาะสมเทียบเคียงกับผลการทดสอบแต่ละครั้ง
  5. มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ การรายงานผลและการนำผลไปใช้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดนนทบุรี    ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดนนทบุรี

สทศ.ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันทำให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” 

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดนนทบุรี

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา โดยสรุปปัญหาที่พบ และเน้นย้ำให้โรงเรียนให้ความสำคัญในการดำเนินการตามปฏิทินการทำงาน ทั้งในระดับ สทศ./ระดับศูนย์สอบ/ ระดับสนามสอบ เช่น การส่งข้อมูลนักเรียน การปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โรงเรียนส่งข้อมูลไม่ทันตามกำหนดเวลา การจัดห้องสอบ การจัดสนามสอบ ฯลฯ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ O-NET

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดนนทบุรี   ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดนนทบุรี