ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดอยุธยา

17 ก.ค. 2558 15:11 น.

ผู้อ่าน

           เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา

 ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดอยุธยา 

          รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” กล่าวว่า สทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่

1.    มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  ระบบการบริหารการทดสอบมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2.    มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ บุคลากรที่เกี่ยวข้องการกับทดสอบมีคุณภาพ คุณสมบัติ และหน้าที่เทียบเท่าตามมาตรฐานสากล

3.    มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินมีการพัฒนาอย่างมีระบบ มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ และเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และมีความยุติธรรม

4.    มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล มีระบบการพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบที่มีการควบคุมและกำกับการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน มีมาตรการด้านความปลอดภัย และเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุม มีกระบวนการตรวจให้คะแนนที่ถูกต้อง รายงานผลด้วยคะแนนที่มีความหมายและแปลคะแนนอย่างเหมาะสมเทียบเคียงกับผลการทดสอบแต่ละครั้ง

5.    มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ การรายงานผลและการนำผลไปใช้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดอยุธยา    ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดอยุธยา   

          สำหรับการสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2558 สทศ.ลดจำนวนวิชาสอบจาก 8 วิชา เหลือ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์   มีกำหนดการสอบ ดังนี้

·          O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559                    ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2559

·          O-NET ม.3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559             ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2559

·          O-NET ม.6 สอบวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559                 ประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2559

           สทศ.ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันทำให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” 

          นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2558 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยเฉพาะการรองรับนโยบายการใช้คะแนน O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สทศ.ได้จัดโครงการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาครูและติดตามประเมินผลในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดอยุธยา

          นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปข้อมูลการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งข้อปฏิบัติต่างๆ ที่พบทั้งในช่วงก่อนสอบ ระหว่างการสอบ และหลังเสร็จสิ้นการสอบ นอกจากนี้ ยังได้สรุปปัญหาที่พบจากการดำเนินการสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา เช่น การนำส่งข้อมูล การส่งข้อมูลไม่ทันตามกำหนด ปัญหาการจัดสนามสอบ/ห้องสอบ เป็นต้น

   ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดอยุธยา    ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดอยุธยา

          ทั้งนี้ สทศ.ขอให้โรงเรียนให้ความสำคัญและดำเนินการตามปฏิทินการทำงาน ทั้งในระดับ สทศ./ระดับศูนย์สอบ/ ระดับสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   ภายหลังการบรรยายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดอยุธยา    ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดอยุธยา

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดอยุธยา   ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดอยุธยา