ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ดาวน์โหลด

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

ผู้อ่าน

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 นั้น
 
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
 
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)
 
ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
 • วิชาภาษาอังกฤษ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
 • วิชาคณิตศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • วิชาภาษาไทย ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
 • วิชาภาษาอังกฤษ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
 • วิชาคณิตศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
 • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
 • วิชาภาษาอังกฤษ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
 • วิชาคณิตศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561