ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (ครั้งที่ 1)

25 มี.ค. 2562 18:19 น.

ผู้อ่าน

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสถาบันฯ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น  

          เนื่องจาก มีจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกตามที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการเปิดรับในตำแหน่งดังกล่าวจำนวนน้อย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จึงขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ออกไปจนถึง
วันที่ 18 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบดังนี้

 1. รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 2. ดาวโหลดใบสมัคร