ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี

1 เม.ย. 2562 16:20 น.

ผู้อ่าน

ภาพ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี
 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ศธ. สมาชิกชมรมข้าราชการและครูอาวุโส รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และหอประชุมคุรุสภา
 
ภาพ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี
 
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพิธีสงฆ์เวลา 07.30 น. โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร) และ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัด ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 128 รูป และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
 
ภาพ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี
ภาพ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี
 
จากนั้นเวลา 10.00 น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 89 ราย อ่านสารจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคำปราศรัยของ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา
 
ปลัด ศธ. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาอย่างมาก เห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) กำหนดยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ เช่น การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย เป็นต้น ซึ่งสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญอย่างยิ่ง
 
สำหรับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 โดยมีรางวัลประกอบด้วยประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับมอบรางวัลจำนวน 89 ราย
 
โดยในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับเข็ม “เสมาคุณูปการ” ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. และเจ้าหน้าที่ในสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดี
 
ภาพ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี
 
ภาพ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี
 
 
ขอบคุณภาพข่าวสำนักงานรัฐมนตรี