ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

คุรุสภา ศึกษาดูงานกระบวนการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

18 เม.ย. 2562 16:26 น.

ผู้อ่าน

ภาพ คุรุสภา ศึกษาดูงานกระบวนการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา นำคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ศึกษาดูงานกระบวนการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ., ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สทศ., ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. และนายไตรเทพ  สิริสัณห์ หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทดสอบ บรรยายและตอบข้อซักถาม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการพัฒนาระบบการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภาต่อไป

ภาพ คุรุสภา ศึกษาดูงานกระบวนการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ภาพ คุรุสภา ศึกษาดูงานกระบวนการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ภาพ คุรุสภา ศึกษาดูงานกระบวนการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)