ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.กระตุ้นใช้ประโยชน์ผลสอบโอเน็ต

8 พ.ค. 2562 13:48 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.กระตุ้นใช้ประโยชน์ผลสอบโอเน็ต
วันนี้ (8 พ.ค.) ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.ได้ประกาศผลสอบและวิเคราะห์ค่าสถิติผลสอบต่าง ๆเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ซึ่ง สทศ.ขอให้ผู้เกี่ยวข้องนำผลโอเน็ตไปใช้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยใบรายงานผลโอเน็ตจะมี 2 แบบ คือ แบบที่ 1ใบรายงานผลรายบุคคล เหมาะสำหรับนักเรียนำผลการวิเคราะห์มาวางแผนการเรียนตนเอง และนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย และ แบบที่ 2ใบรายงานผลรายโรงเรียน
 
 ผศ.ดร.ศิริดา กล่าวต่อไปว่า ใบรายงานผลรายโรงเรียนมีทั้งหมด 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ใบรายงานผลรายบุคคลหรือสถานศึกษา สำหรับครูเพื่อจะได้ทราบผลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนแต่ละคนครบทั้ง 5 วิชา  ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐาน การเรียนรู้ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู จะทำให้ทราบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ใดในสาระนั้น ๆ ในวิชาที่สอน มีผลการสอนเป็นอย่างไร เพื่อนำไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ระดับโรงเรียน สาหรับครูผู้สอนทำให้ทราบว่า นักเรียนในโรงเรียนตอบคำถามในแต่ละข้อถูก โดยคิดเป็นร้อยละ และนำไปเปรียบเทียบกับนักเรียนในโรงเรียนอื่น เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
 
“ส่วนฉบับที่ 4 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน สำหรับครู เพื่อให้ทราบช่วงคะแนนของนักเรียนแต่ละวิชาอยู่ในช่วงคะแนนใด ฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เพื่อให้ทราบว่า สาระใดในวิชาที่สอน มีผลการสอนระดับใด และนำไปเปรียบเทียบกับขนาดโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาคเดียวกันกับโรงเรียนและประเทศ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนแต่ละสาระให้ดีขึ้น และฉบับที่ 6 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน รวมถึงให้ครูและผู้บริหารทราบถึงประโยชน์ของผลการสอบโอเน็ตด้วย” ผอ.สทศ.กล่าว
 
ขอบคุณข่าว : เดลินิวส์