ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ (ครั้งที่ 3)

17 พ.ค. 2562 09:14 น.

ผู้อ่าน

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสถาบันฯ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสถาบันฯ (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 และประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสถาบันฯ (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น  
 
เนื่องจาก มีจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกตามที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการเปิดรับในตำแหน่งดังกล่าวจำนวนน้อย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จึงขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ออกไปจนถึง
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบดังนี้
 
 1. รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 2. ดาวโหลดใบสมัคร