ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ

22 พ.ค. 2562 09:16 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรระดับสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ ) (2) โรงเรียนศาสนวิทยา (3) โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ (4) โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม (5) โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) (6) โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา (7) โรงเรียนอิสลามสันติชน  และ (8) โรงเรียนอิสลามสวนสันติ จำนวน 16 คน เข้าร่วมประชุมและทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรระดับสนามสอบ O-NET ณ ห้องประชุม สทศ. 

ภาพ สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ภาพ สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวว่า โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรระดับสนามสอบ O-NET ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ คณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 8 โรงเรียน (2) เพื่อทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรระดับสนามสอบ O-NET (3) เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับสนามสอบให้มีมาตรฐานด้านการบริหารการทดสอบ และขยายผลโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ        

ภาพ สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ภาพ สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการฯ มีดังนี้ คณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 8 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการระดับสนามสอบในพื้นที่รับผิดชอบและบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รวมถึงทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรระดับสนามสอบ O-NET และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ สทศ. กำหนด นอกจากนี้ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการระดับสอบในตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นตามมาตรฐานด้านการบริหารการทดสอบและมาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบของ สทศ.

ภาพ สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ภาพ สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ทั้งนี้ สทศ. ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรระดับสนามสอบ O-NET เพื่อศึกษาและทดลองทำแบบทดสอบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ