ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ ให้แก่คณะทำงานระดับศูนย์สอบใน 5 จังหวัดภาคใต้

23 พ.ค. 2562 16:55 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรระดับสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  คณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้  (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี (3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  (4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  (5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  (6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  (สตูล/สงขลา)  และ 7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (นราธิวาส/ยะลา/ปัตตานี) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดภาคใต้ (จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล) จำนวน 40 คน ณ ห้อง E-Testing อาคารทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ ให้แก่คณะทำงานระดับศูนย์สอบใน 5 จังหวัดภาคใต้

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวว่า โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรระดับสนามสอบ O-NET มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ คณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรระดับสนามสอบ O-NET รวมทั้งพัฒนาบุคลากรระดับสนามสอบให้มีมาตรฐานด้านการบริหารการทดสอบ และขยายผลโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ นอกจากนี้ ยังได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรระดับสนามสอบ O-NET และเปิดโอกาสให้ซักถาม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ ให้แก่คณะทำงานระดับศูนย์สอบใน 5 จังหวัดภาคใต้

ภาพ สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ ให้แก่คณะทำงานระดับศูนย์สอบใน 5 จังหวัดภาคใต้

ภาพ สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ ให้แก่คณะทำงานระดับศูนย์สอบใน 5 จังหวัดภาคใต้