ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2562 ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

30 พ.ค. 2562 11:19 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2562 ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผศ.ดร.ศิริดา   บุรชาติ) เป็นประธานการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National  Educational Test : N-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม 155 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทางไกล เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2562 ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2562 ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2562 ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

ในที่ประชุมฯ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตั้งแต่การรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ การเตรียมตัวก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลังสอบ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการสอบแล้ว ขอให้ศูนย์สอบติดตามผล และนำผลสอบไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้

  • ระดับนักเรียน : พิจารณาจากใบรายงานผลสอบ แสดงคะแนนของนักเรียนรายบุคคล
  • ระดับครูผู้สอน : ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาดูผลคะแนนวิชาที่ตนเองสอนจากใบรายงานฉบับที่ 1 (รายบุคคล สถานศึกษา) ฉบับที่ 2 (ค่าสถิติพื้นฐานสำหรับสถานศึกษาแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้) ฉบับที่ 3 (ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ จำแนกตามวิชา) ฉบับที่ 5 (ค่าสถิติพื้นฐานสำหรับสถานศึกษาแยกตามรายวิชา) เพื่อประเมินตนเองสำหรับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
  • ระดับผู้บริหารสถานศึกษา : พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของทุกวิชาจากคะแนนเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน การสอน ให้ดียิ่งขึ้น
  • ระดับต้นสังกัด : เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมทั้งกระตุ้นผู้บริหารสถานศึกษา ให้กำกับติดตามเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2562 ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ (นายพัฒนา  ธนากร) กล่าวถึงภาพรวมการบริหารการทดสอบ N-NET ของปีที่ผ่านมา ซึ่งการจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และได้แจ้งปฏิทินการดำเนินการจัดการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2562 โดยขอความร่วมมือจากศูนย์สอบให้กำกับติดตามการดำเนินงานของสนามสอบและสถานศึกษาให้เป็นไปตามกำหนดการ โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ N-NET และปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2562 ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2562 ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด