สทศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้” ให้แก่ สพม.เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้” ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผล โดยสนับสนุนครู อาจารย์ ในสังกัดจากโรงเรียนสตรีศึกษา  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จำนวน 386 คน เข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอสนับสนุนวิทยากรการอบรมพัฒนาสมรรถนะครู ก่อนการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562