ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2562

12 มิ.ย. 2562 09:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.ศิริดา   บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational Test : B-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม 37 คน ประกอบด้วย คณะทำงานศูนย์สอบ B-NET 12 แห่ง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2562

ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เช่น ศูนย์สอบดำเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใส เช่น การจัดสนามสอบ การแต่งตั้งคณะทำงาน การรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ เป็นต้น สำหรับสนามสอบให้ดำเนินการคู่มือและระเบียบการสอบ เช่น การตรวจบัตรแสดงตนในวันสอบ การแจก-เก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ตรวจนับกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน รวมทั้งป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่างๆ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้แนะนำถึงการนำผลสอบ B-NET ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งในระดับนักเรียน ระดับครูผู้สอน ระดับสถานศึกษา ระดับผู้บริหาร และระดับต้นสังกัด 

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2562

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการทดสอบ B-NET ในปีที่ผ่านมา โดยสรุปผลการจัดสอบทั้งแบบ Paper Pencil และ E-Testing สำหรับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2562 เน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการทดสอบ เพื่อความสะดวกมากขึ้น และได้แจ้งกำหนดการและปฏิทินการทำงานในระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ รวมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2562

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2562