ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562

17 มิ.ย. 2562 10:30 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 มีผู้ร่วมประชุม 60 คน ประกอบด้วย ประธานศูนย์สอบ V-NET จำนวน 30 แห่ง ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึง มาตรฐานการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ซึ่งมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สอบและสนามสอบ ได้แก่ มาตรฐานการบริหารการทดสอบ มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ มาตรฐานการรับ/ส่ง และการนำผลการทดสอบไปใช้ โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบกำกับสนามสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ นอกจากนี้ ศูนย์สอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าสอบและคู่มือการจัดสอบ V-NET อย่างเคร่งครัด และย้ำให้กรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 นอกจากนี้ ยังได้แนะนำการนำผลการทดสอบ V-NET ไปใช้ เช่น นำผลสอบวัดความรู้ความคิดรวบยอดของนักผู้เรียนตามหลักสูตร ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ทั้งในระดับ สทศ. ศูนย์สอบ และสนามสอบ  โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ V-NET นอกจากนี้ ยังได้แจ้งกำหนดการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562 โดยวันสอบ V-NET ปวช.3 สอบวันที่ 25 มกราคม 2563 และ V-NET ปวส.2 สอบวันที่ 26 มกราคม 2563 ประกาศผลสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562