ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดใบคำร้อง

ผู้อ่าน


ใบคำร้องทั่วไปเป็นแบบฟอร์มสำหรับ

ก. การยื่นคำร้องขอบริการจาก สทศ.
ข. การยื่นแสดงความคิดเห็น การร้องทุกข์ หรือการแสดงความจำนงให้ สทศ. ตอบคำถามหรือปัญหาในประเด็นต่าง ๆ
ค. การยื่นคำร้องเรื่องอื่น ๆ


ขั้นตอนการดำเนินการ

ก. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โดยใช้ลิงค์ด้านบน
ข. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ ในกรณีที่ต้องการคำตอบเป็นการส่วนบุคคล
ค. ส่งแบบฟอร์มกลับมายัง สทศ. (ปัจจุบัน ใช้ส่งทางไปรษณีย์ สทศ. จะพัฒนาระบบการส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์และเว็บไซต์ต่อไป)