ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562

19 มิ.ย. 2562 15:11 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม 18 คน ประกอบด้วย คณะทำงานศูนย์สอบ I-NET (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) 4 คน และผู้แทนจากสถานศึกษา 14 คนการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงการจัดการทดสอบ I-NET ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เช่น กรรมการคุมสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด การบริหารการทดสอบต้องดำเนินการตามคู่มือการจัดสอบ และระเบียบสถาบันทดสอบฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือจากศูนย์สอบในการเน้นย้ำให้กรรมการคุมสอบศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ยังได้แนะนำการนำผลการทดสอบ I-NET ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวว่า ในการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดสอบ I-NET ปีที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบาย ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ปฏิทินการดำเนินงาน และคู่มือการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและสถานศึกษาดำเนินการตามปฏิทินการทำงาน ทั้งในระดับ สทศ. ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ นอกจากนี้ ขอให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานไปยังสถานศึกษา กำกับติดตามการส่งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลห้องเรียน บริหารการทดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ สทศ. และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบ I-NET ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 สอบวันที่ 18 มกราคม 2563 และประกาศผลสอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562