ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

โครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา (O-NET)

20 ก.ค. 2558 21:45 น.

ผู้อ่าน

รูปแบบที่ 3  การวิจัยและพัฒนาครูในการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการกำกับติดตามและสนับสนุน (Mentoring and Supporting)

1. หลักการและเหตุผล

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน 70 : 30 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557

        เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  รวมถึงขั้นตอนและวิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  และเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการนำผลทดสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษารูปแบบการวิจัยและพัฒนาครูในการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการกำกับติดตามและสนุบสนุน (Mentoring and Supporting) โดย สทศ. ให้การสนับสนุนการจัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูในการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และครูผู้สอนสามารถนำเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนให้การสนับสนุนนักวิจัยในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน การศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา กำกับติดตามพัฒนาครูผู้สอน และประเมินผลโครงการฯ อย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ เพื่อให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

 

2. วัตถุประสงค์

        2.1 เพื่อพัฒนาครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

        2.2 เพื่อประเมินผลการนำผลการทดสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา

 

3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

        3.1 ครูผู้สอนได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ในรูปแบบงานวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action research)

        3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการได้แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบของงานวิจัย โดยวิธีการสังเคราะห์จากกระบวนการทั้งหมดจากงานวิจัยของครูผู้สอน

        3.3 เขตพื้นที่การศึกษาได้แนวทางการยกระดับผลการทดสอบ O-NET ในรูปแบบงานวิจัยในระดับของโรงเรียนภายใต้การกำกับของเขตพื้นที่การศึกษา

        3.4 นักวิจัยในพื้นที่ได้งานวิจัยจากการกำกับติดตามและประเมินผล

 

4. แนวทางการดำเนินการ

        สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการ และสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งสนับสนุนวิทยากรและงบประมาณในการดำเนินงานจัดประชุมสัมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าใจและตระหนักในการนำผลการทดสอบไปใช้ ดังนี้

      4.1 ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน การวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการกำกับติดตามและสนุบสนุน (Mentoring and Supporting)

      4.2 เป้าหมาย

      เป้าหมายเชิงปริมาณ    

      1) ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ต่ำกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 600 คน

      2) นักวิจัยในพื้นที่และศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 จังหวัด (ตามศูนย์เครือข่าย สทศ.)

 

      เป้าหมายเชิงคุณภาพ

      1) ผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก จาก 5 กลุ่ม สาระการเรียนรู้

      2) ครูสามารถออกข้อสอบตามแนว O-NET ได้

      3) จำนวนครู ร้อยละ 70 ของโรงรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านการทดสอบด้านสมรรถนะครู

      4) รายงานการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ กำกับติดตามและสนุบสนุน (Mentoring and Supporting)

 

ภาพ โครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา (O-NET)