ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุดรธานี

25 มิ.ย. 2562 15:15 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม 65 คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด จาก 7 จังหวัด ได้แก่ นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุดรธานี

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สทศ. ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 มาตรฐาน ประกอบด้วย (1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (2) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ การให้คะแนนและการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้  นอกจากนี้ สทศ. ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารการทดสอบ O-NET ให้เป็นห้องสอบ / สนามสอบ / ศูนย์สอบสีขาว โดยขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET และระเบียบสถาบันทดสอบฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การทดสอบ O-NET มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ 4 ช่องทาง ดังนี้ (1) สายตรงผู้บริหาร (2) จดหมายทางไปรษณีย์  (3) E-mail : testing@niets.or.th  (4) Call Center 0-2217-3800

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุดรธานี

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุดรธานี

ผู้อำนวยการ สทศ. ยังได้แนะนำถึงการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพิจารณาจากใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ทั้งในระดับนักเรียน ระดับครูผู้สอน ระดับผู้บริหาร ระดับต้นสังกัด และในช่วงท้าย เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุดรธานี

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวว่า ในการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561  และเตรียมการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 โดยขอให้ศูนย์สอบ (1) แต่งตั้งคณะทำงานและจัดประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ  (2) แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานไปยังโรงเรียน (3) กำกับติดตามการส่งข้อมูลนักเรียนและการจัดสนามสอบ/ห้องสอบ (4) ดำเนินการบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามปฏิทินการจัดสอบ O-NET 

สำหรับกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2563)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 (ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2563) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 (ประกาศผลสอบ 27 มีนาคม 2563) ติดตามข้อมูลการสอบเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุดรธานี

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุดรธานี

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุดรธานี