ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดขอนแก่น

26 มิ.ย. 2562 16:21 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด จาก 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดขอนแก่น

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ทิศทางการวัดและประเมินผลของ สทศ. ต่อการปฏิรูปการศึกษา  การนำผลสอบ O-NET ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาเครือข่ายการบริหารการทดสอบ นอกจากนี้ ขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET และระเบียบสถาบันทดสอบฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่  (1) สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th) (2) จดหมายทางไปรษณีย์ (3) E-mail : testing@niets.or.th (4) Call Center 0-2217-3800

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดขอนแก่น

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดขอนแก่น

สำหรับกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2563)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 (ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2563) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 (ประกาศผลสอบ 27 มีนาคม 2563) ติดตามข้อมูลการสอบ O-NET ได้ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดขอนแก่น

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมการบริหารการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 และการเตรียมความพร้อมในการบริหารการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 โดยขอให้ศูนย์สอบและสนามสอบดำเนินการตามปฏิทินการทำงาน เช่น โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ ผ่านระบบ O-NET  วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562 โรงเรียนแจ้งเพิ่มลดรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ O-NET วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2562  สมัครสอบ O-NET เทียบเท่า ป.6 และม.3 วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2562 สมัครสอบ O-NET เทียบเท่า ม.6 วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2562  ฯลฯ และเพื่อให้การทดสอบมีความยุติธรรม โปร่งใส และดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET และปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในระดับสนามสอบ ได้แก่ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ (1) มีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสอบและมาตรฐานการทดสอบ (2) มีความรู้และเข้าใจข้อปฏิบัติการจัดสอบที่ สทศ. กำหนด (3) มีทักษะและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานของ สทศ. (4) ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความรู้ความสามารถในการจัดการทดสอบ  ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดขอนแก่น

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดขอนแก่น