ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล (ครั้งที่ 4)

เนื่องจาก มีจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกตามที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการเปิดรับในตำแหน่งดังกล่าวจำนวนน้อย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จึงขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล ออกไปจนถึง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบดังนี้