ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

วิชาสามัญ 9 วิชา

ผู้อ่าน

ในปีการศึกษา  2555  ทปอ. ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing - house)  โดยยึดหลักการและวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
1)  มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา  ดำรงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ในการที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
2) นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสนใจ  หรือมีความถนัด  

ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับระบบการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ดังกล่าว  ทปอ. จึงได้มอบหมายให้  สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ  ใน 7 วิชา  คือ วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา  เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง  รวมทั้งการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  

ต่อมา ทปอ. เห็นว่า ข้อสอบกลาง  ที่จัดสอบโดย สทศ. คือ วิชาสามัญ  7  วิชา  และ  GAT/PAT มีการพัฒนาและใช้ร่วมกันในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรงแต่รายวิชาดังกล่าว  ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาการทดสอบของนักเรียนสายศิลป์  จึงเห็นควรเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนสายศิลป์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สรุปตั้งแต่ปีการศึกษา  2559  เป็นต้นไป สทศ. จะจัดการทดสอบในรายวิชา ดังนี้

1. วิชาภาษาไทย 2. วิชาคณิตศาสตร์ 1 3. วิชาคณิตศาสตร์ 2
4. วิชาสังคมศึกษา 5. วิชาฟิสิกส์ 6. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. วิชาภาษาอังกฤษ 8. วิชาเคมี 9. วิชาชีววิทยา