รายงานการกํากับติดตามการ ดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยในส่วนของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ดำเนินการและมีการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยมีการรายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการเป็นช่วง เช่น ตัวอย่างของช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอยู่ในช่วง 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562