รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

มีการจัดทำและมีรูปแบบรายงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตประจำปีในรูปแบบของคณะอนุกรรมการฯ โดยมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน โดยมีการเสนอคณะกรรมการขององค์กรในการพิจารณาเป็นรายไตรมาส