การแสดงตนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ สทศ.

ในการปฏิบัติงานของ สทศ.  มีกระบวนการสำคัญคือต้องเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  โดยเฉพาะเรื่องความลับ  ความยุติธรรมและโปร่งใส  ทั้งในกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด  การบริหารการทดสอบ และการประกาศผล  ซึ่งทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในรูปคณะทำงานและมีการตรวจสอบการปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ทุกคน ต้องแสดงตนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflic of Interests)  ดังแบบฟอร์ม