ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 ก.ค. 2562 16:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม 22 คน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงการจัดการทดสอบ I-NET ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เช่น กรรมการคุมสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด การบริหารการทดสอบต้องดำเนินการตามคู่มือการจัดสอบ และเน้นย้ำให้กรรมการศึกษาคู่มือปฏิบัติตามระเบียบฯ ตรวจสอบอุปกรณ์การสอบ บัตรแสดงตนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องการทุจริตในการสอบ และแนะนำวิธีการพิจารณาผลการสอบ I-net จากค่าสถิติเบื้องต้น และการพิจารณาใบรายงานผลการสอบ I-net เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมชื้แจงศูนย์สอบ I-NET เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดสอบ I-NET ปีที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบาย ขั้นตอน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบจากผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมแจ้งกำหนดการสอบ I-NET ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 สอบวันที่ 18 มกราคม 2563 และประกาศผลสอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี