ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

9 ก.ค. 2562 15:21 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 8 กรกฎาคม  2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษา ชื่อกิจกรรม “ปันความสุข..เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรมและมอบข้อสอบ O-NET อักษรเบรลล์ ปีการศึกษา 2561 พร้อมอุปกรณ์กีฬา “ลูกโกลบอล (Goalball) ซึ่งเป็นกีฬาสำหรับผู้พิการทางสายตา อุปกรณ์การเรียน ขนม และเครื่องดื่ม ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายขรรค์  ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ดร.บัณฑิต  พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ครูและนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา การนำผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็นให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” แบ่งกิจกรรมย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 กิจกรรมพัฒนาครู : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา” โดย ดร.ทรายทอง  พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สทศ. และ “การนำผลสอบ O-NET ไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. 

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

กลุ่มที่ 2 : กิจกรรมพัฒนานักเรียน : เจ้าหน้าที่ สทศ. ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

กลุ่มที่ 3 : กิจกรรมจิตอาสา : มีกิจกรรมทำสื่อการสอนด้วยมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ่านเขียนอักษรเบรลล์ นำโดย อาจารย์สุจิตรา ติกวัฒนานนท์

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์