ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดพิษณุโลก

23 ก.ค. 2562 15:29 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม 72คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด และคณะทำงานประจำศูนย์สอบ O-NET จากจังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดพิษณุโลก

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวว่า ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561  และเตรียมการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 โดยขอให้ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะทำงานและจัดประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ  แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานไปยังโรงเรียน  กำกับติดตามการส่งข้อมูลนักเรียนและการจัดสนามสอบ/ห้องสอบ รวมทั้งดำเนินการบริหารการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET และระเบียบสถาบันทดสอบฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทดสอบ O-NET มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินอกจากนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ 4 ช่องทาง ดังนี้ (1) สายตรงผู้บริหาร (2) จดหมายทางไปรษณีย์  (3) E-mail : testing@niets.or.th  (4) Call Center 0-2217-3800

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2563)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 (ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2563) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 (ประกาศผลสอบ 27 มีนาคม 2563) และเพื่อให้ครู นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ O-NET เช่น ตัวอย่างข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) ฯลฯ ติดตามข้อมูลการสอบเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th และในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดพิษณุโลก