ภาคตะวันออก ม.บูรพา

หลักการและเหตุผล

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนาและให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อ เนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและระดับ นานาชาติ

         ตามแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2555-2558 และแผนปฏิบัติการประจำปี สทศ.มีกำหนดจัดการทดสอบให้ครอบคลุมตามพันธกิจ การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครบทุกด้านของผู้เรียน การพัฒนาการสอบแบบ E-Testing และพัฒนาระบบบริหารการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยกลยุทธ์ที่ 5 สร้างศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำภูมิภาค ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีแนวคิดในการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อ การพัฒนาอุดมศึกษา โดยพิจารณาการกำหนดรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายโดยยึดพื้นที่เป็นเกณฑ์ (area approach) ซึ่งมีข้อดีหลายประการทั้งในเรื่องของความใกล้ชิดในพื้นที่ ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และมีบริบทของพื้นที่คล้ายๆ กัน โดยจัดกลุ่มอิงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดของรัฐบาลและผนวก กรุงเทพมหานครเข้าไว้ในภาคกลาง เป็น 9 เครือข่าย

         จากการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2555 มีมติให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย สทศ. เพื่อทำหน้าที่ร่วมกับ สทศ. ในการบริหารจัดการทดสอบในระดับชาติให้การบริหารจัดการทดสอบในระดับชาติเป็น ไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการบริหารการทดสอบ โดยเฉพาะการบริหารการทดสอบ U-NET และการวางรระบบการทดสอบแบบ E-Testing จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายของ สทศ. โดยใช้มหาวิทยาลัยแม่ข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จำนวน 9 แห่ง

 

วิสัยทัศน์

         “มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานการทดสอบ”

 

พันธกิจ

         - ส่งเสริม และสนับสนุน การบริหารจัดการทดสอบของ สทศ.

         - สนับสนุน ดำเนินงาน ตามโครงการของ สทศ.

         - สนับสนุนการบริหารการทดสอบ U-NET และ E-Testing

         - รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทดสอบในพื้นที่

         - เป็นแหล่งเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ การทดสอบ

 

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ทำงานร่วมกับ สทศ.

         2. เพื่อให้การบริหารการทดสอบของ สทศ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

         3. เพื่อบริหารการทดสอบ U-NET และ E-Testing

         4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทดสอบ

 

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ        1. มีศูนย์เครือข่าย สทศ. จำนวน 9 แห่ง

   เชิงคุณภาพ       1. การบริหารจัดการงาน โครงการตามพันธกิจของ สทศ.มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

             2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและมีศนคติที่ดีต่อสถาบันทดสอบมหาชน) และศูนย์เครือข่าย

 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

         1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

         2. ศูนย์เครือข่ายของ สทศ. จำนวน 9 แห่ง และมหาวิทยาลัย

         3. ผู้เกี่ยวข้องกับการทดสอบ เช่น นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

         1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีฐานข้อมูลในการบริหารการทดสอบให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีเครือข่ายในการบริหารการทดสอบ U-NET และ E-Testing

         2. บุคลากรและนักศึกษาของศูนย์เครือข่ายได้เรียนรู้ด้านการทดสอบ และศูนย์เครือข่ายได้ KPI ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

         3. นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ได้รับความสะดวกในการติดต่อเรื่องการทดสอบ