ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. มอบรางวัล “คนดีศรี สทศ. ประจำไตรมาส 3/2562”

6 ส.ค. 2562 14:53 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้จัด “โครงการขับเคลื่อน สทศ.  สู่การเป็นองค์การมหาชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันร่วมกันทำความดี สามารถนำหลักธรรมและปรัชญาพระราชทานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
 
โดยมีจุดเน้นของการพัฒนาในเป้าหมายคุณธรรมหลักของสถาบัน 3 ประการ ได้แก่ “ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร สามารถนำคุณธรรมหลักของสถาบันมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีระบบการดำเนินงานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั้งในและนอกองค์กร และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ชุมชน สังคมโดยทั่วไป
 
ภาพ สทศ. มอบรางวัล “คนดีศรี สทศ. ประจำไตรมาส 3/2562”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สทศ. ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 3 ประการ “คนดีศรี สทศ.” ประจำไตรมาส 3/2562  โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ “นางกาญจนา พวงจิตติ์” ตำแหน่งนักวิชาการจัดสอบ กลุ่มงานบริหารการทดสอบ

ภาพ สทศ. มอบรางวัล “คนดีศรี สทศ. ประจำไตรมาส 3/2562”