กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ งานยุทธศาสตร์และแผน บริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิจัยสถาบัน ประเมินองค์กร วิเทศสัมพันธ์ และงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

1. นางกุมภการ สวัสดิโกมล นักวิชาการวิจัยและพัฒนา
2. นางนิลรัตน์ ทิพยทัศนัน นักวิชาการวิจัยและพัฒนา
3. นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นางสาวทิพย์มล ไตรยุทธ นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นางสาวรุจิราภรณ์ คำหลง นักวิชาการพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์
6. นายกาญจนศักดิ์ จารุปาณ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
7. นางสาวทิพวรรณ  สุขีรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล