กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานการผลิตเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการคลังข้อสอบและคลังชุดข้อสอบอย่างเป็นระบบ ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบันรวมทั้งการวิจัยและพัฒนา โดยมีงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  1. งานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านพื้นฐาน
  2. งานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
  3. งานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา

1. นางสาวอัมพรรัตน์ โสพิกุล หัวหน้างานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา
2. นางสาวรุ่งฤดี นิลละออ นักวิชาการวัดและประเมินผล
3. นางสาวเสาวณิต กิตตินานนท์ นักวิชาการวัดและประเมินผล
4. นางสาวศิริญญา กันทะมูล นักวิชาการวัดและประเมินผล
5. นางสาวขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล  นักวิชาการวัดและประเมินผล
6. นายอภิชา อารุณโรจน์ นักวิชาการวัดและประเมินผล
7. นางสาวสิดารัศมิ์ สิงหเดชาสิทธิ์ นักวิชาการวัดและประเมินผล
8. นางสาวสมพร สมพงษ์มิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9. นายอัชนโชติ มหาวัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10. นายวิภาก บุญเทียม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11. นางสาวรุจพร ภักดีสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12. นายปิยะพงษ์ พุ่มประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
13. นายวิบูลย์ ศุกลสกุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
14. นายกิตติศักดิ์ ละเอียดศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป