ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

ผู้อ่าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ ผลิตเครื่องมือวัดและประเมินผล บริหารจัดการคลังข้อสอบและคลังชุดข้อสอบอย่างเป็นระบบ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตเครื่องมือวัดและประเมินผล  วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลและงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 

  ภาพ กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

นางสาวอัมพรรัตน์ โสพิกุล
หัวหน้ากลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

เบอร์โทร 02-2173800 ต่อ 2001

 
      เบอร์ต่อ
1. นางสาวรุ่งฤดี นิลละออ นักวิชาการวัดและประเมินผล 2002
2. นางสาวศิริญญา กันทะมูล นักวิชาการวัดและประเมินผล 2004
3. นางวิลาวัณย์  บำรุงเวช นักวิชาการวัดและประเมินผล 2005
4. นางสาวสมพร สมพงษ์มิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2006
5. นายวิภาก บุญเทียม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2007
6. นางสาวรุจพร ภักดีสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2008
7. นายอัชนโชติ มหาวัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2009
8. นายปิยะพงษ์ พุ่มประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2010
9. นายวิบูลย์ ศุกลสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2011
10. นายกิตติศักดิ์ ละเอียดศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2012