ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

กลุ่มงานนวัตกรรมและบริการการวัดและประเมินผล

ผู้อ่าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ รับรองมาตรฐานของระบบ  วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลของหน่วยงาน เผยแพร่นวัตกรรม เทคนิคการวัดผลและประเมินผล  จัดหาและประสานงานการให้บริการการทดสอบ วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมการวัดและประเมินผล และงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานนวัตกรรมและบริการการวัดและประเมินผล

       เบอร์ต่อ
1. นางสาวสินธนา สุวรรณเนตร รองหัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและบริการการวัดและประเมินผล 6002
2. นายพัชระ พรสุรัตน์ นักวิชาการวิจัยและพัฒนา -
3. นายอภิวัฒน์ ภูมิวรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6007
4. นางสาวณิชนันทน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6006