กลุ่มงานนวัตกรรมและบริการการวัดและประเมินผล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ รับรองมาตรฐานของระบบ  วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลของหน่วยงาน เผยแพร่นวัตกรรม เทคนิคการวัดผลและประเมินผล  จัดหาและประสานงานการให้บริการการทดสอบ วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมการวัดและประเมินผล และงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานนวัตกรรมและบริการการวัดและประเมินผล

1. นางสาวสินธนา สุวรรณเนตร รองหัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและบริการการวัดและประเมินผล
2. นายอภิชา  อารุณโรจน์ นักวิชาการวัดและประเมินผล
3. นางสาวขวัญธิศศรา  อภิสุขสกุล นักวิชาการวัดและประเมินผล
4. นางสาวสิดารัศมิ์  สิงหเดชาสิทธิ์ นักวิชาการวิจัยและพัฒนา
5. นายอภิวัฒน์ ภูมิวรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นางสาวณิชนันทน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป