ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้อ่าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
  3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานตาม (1) และ (2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของสถาบัน
  4. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของสถาบันถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี

หน่วยตรวจสอบภายใน

1. นางสาวศิญาภรณ์ ชื่นกุศล ผู้ตรวจสอบภายใน