ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

6 ก.ย. 2562 11:25 น.

ผู้อ่าน

ภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)  ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช), ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณรงค์ ดูดิง), ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ) และคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศธ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีคณะกรรมการ สทศ. (นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี) กล่าวต้อนรับ และผู้อำนวยการ สทศ. (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ) กล่าวรายงานถึงภาพรวมการดำเนินงานของ สทศ.

ภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)  ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) มอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการ สทศ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. โดยกล่าวว่า แนวทางในการกำกับดูแลในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะยึดหลักการสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) ความซื่อสัตย์สุจริต  (2) ความโปร่งใส  (3) การบริหารที่มุ่งผลสำเร็จในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ (4) การดำเนินงานเป็นไปตามหลักการของกฎหมาย การยึดถือหลักนิติรัฐหรือนิติธรรมเป็นหลักพื้นฐานสำคัญ ดังนั้น สทศ. ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่อยู่ในการกำกับดูแล จึงต้องมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐและนิติธรรม

ภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)  ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำหรับนโยบายและแผนงานที่สำคัญมี 4 นโยบาย ประกอบด้วย นโยบายที่ 1 ผลักดันหลักสูตรโค้ดดิ้ง (Coding) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์  นโยบายที่ 2 ยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี การส่งเสริมการอ่านการเขียน และส่งเสริมจิตอาสา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การทำให้เกษตรกรรมเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตของประชาชน ด้วยการสร้าง Smart Farmer และยกระดับทักษะของเกษตรกรในทุกระดับและทุกวัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและเกษตรกร นโยบายที่ 3 ระบบการส่งเสริมการอ่านการเขียนให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ทันโลกทันเหตุการณ์ และนโยบายที่ 4 การส่งเสริมจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างบรรยากาศของคนไทยที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้ สทศ. ในฐานะหน่วยงานกลางของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่มีบทบาทและความสำคัญในการสร้างระบบการทดสอบที่มีคุณภาพ และเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการขับเคลื่อนให้การศึกษาของชาติมีคุณภาพ จึงเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้นโยบายต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงได้ฝากแนวทางการบริหารงาน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำคัญทางการศึกษาทั้ง 4 ประการข้างต้นที่จะทำให้ผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้นำคณะตรวจเยี่ยมฯ เยี่ยมชมห้องจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) พร้อมนำเสนอโปรแกรมและวิธีการทดสอบด้วยระบบ E-Testing ของ สทศ.

ภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)  ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)  ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)