สทศ. จัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการนำพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล”

 
ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการนำพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล” โดยมี อาจารย์ธนพล  โกมารกุล ณ นคร ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 จังหวัดอยุธยา) เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35
วัตถุประสงค์ของการโครงการฯ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. มีความรู้ความเข้าใจเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังของ สทศ. อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความคุ้มค่าสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ