ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. และ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

12 ก.ย. 2562 10:38 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. และ รศ.ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติการแทนผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ และผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมให้เกียรติในพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน ทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับสากล โดย (1) ให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบทางการศึกษาและการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  (2) ร่วมเป็นแหล่งศึกษาวิจัย ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการของทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  (3) สนับสนุน หรือ ร่วมผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE