ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

ศูนย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้อ่าน

หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2548  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนาและให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ตามแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2555-2558  และแผนปฏิบัติการประจำปี สทศ. มีกำหนดจัดการทดสอบให้ครอบคลุมตามพันธกิจ การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครบทุกด้านของผู้เรียน การพัฒนาการสอบแบบ E-Testing และพัฒนาระบบบริหารการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยกลยุทธ์ที่ 5 สร้างศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำภูมิภาค ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  มีแนวคิดในการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา โดยพิจารณาการกำหนดรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายโดยยึดพื้นที่เป็นเกณฑ์ (area approach) ซึ่งมีข้อดีหลายประการทั้งในเรื่องของความใกล้ชิดในพื้นที่ ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และมีบริบทของพื้นที่คล้ายๆ กัน โดยจัดกลุ่มอิงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดของรัฐบาลและผนวกกรุงเทพมหานครเข้าไว้ในภาคกลาง เป็น 9 เครือข่าย

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2555  มีมติให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย สทศ. เพื่อทำหน้าที่ร่วมกับ สทศ. ในการบริหารจัดการทดสอบในระดับชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการบริหารการทดสอบ โดยเฉพาะการบริหารการทดสอบ U-NET และการวางระบบการทดสอบแบบ E-Testing จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายของ สทศ. โดยใช้มหาวิทยาลัยแม่ข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 9 แห่ง  และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8  วันที่ 17 สิงหาคม  2560  ทำให้มีการขยายศูนย์เครือข่าย สทศ. เพิ่มอีก 1 ศูนย์ คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์เครือข่าย สทศ. เพื่อร่วมมือเป็นเครือข่ายดำเนินงานตามพันธกิจของ สทศ.  โดยได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเป็นศูนย์เครือข่าย สทศ.  ประจำมหาวิทยาลัย มาแล้ว 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2556–30 กันยายน 2558) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558–30 กันยายน 2560) ครั้งที่ 3 (1 ตุลาคม 2560–30 กันยายน 2562) และครั้งที่ 4 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2564)  ทั้งนี้มีการทำบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งที่ 5 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2566) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเสมอมา

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. เพื่อจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ทำงานร่วมกับ สทศ.

2. เพื่อให้การบริหารการทดสอบของ สทศ. เข้าถึงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3. เพื่อบริหารการทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) และระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform)

4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทดสอบ

 

ที่ทำการศูนย์เครือข่าย

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร
99  หมู่ 9  ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  65000