ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย”

17 ก.ย. 2562 13:05 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย" จำนวน 2 รุ่น รวมจำนวน 365 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูภาษาไทยจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากทั่วภูมิภาค ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2562          จำนวน 180 คน
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2562      จำนวน 185 คน

ภาพ สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย”

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย” ประกอบด้วย หลักการตรวจข้อสอบอัตนัย หลักการเขียนสรุปใจความสำคัญ เกณฑ์การตรวจข้อสอบเขียนสรุปใจความสำคัญ  เกณฑ์การตรวจข้อสอบการเขียนเรื่องจากภาพ โดยอาจารย์นพรัฐ เสน่ห์ อาจารย์อรกัญญา อนันต์ทรัพย์สุข อาจารย์วาสิฏฐี สุวรรณพาณิชย์ และ อาจารย์โศภิษฐา ไชยถาวร วิทยากรจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เรื่อง “มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 และเป็นการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทยให้มีความรู้ความสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยต่อไป

ภาพ สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย”ภาพ สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย”