สทศ. และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน ทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับสากล ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. และ รศ.ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมให้เกียรติในพิธีลงนามฯ ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ