O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2558

สทศ. เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2558  
ผู้เข้าสอบมีสิทธิรับบริการขอดูกระดาษคำตอบของตนเอง โดยต้องยื่นใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ ตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-16.00 น. โดยยื่นได้ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ