ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 พ.ย. 2562

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 พ.ย. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้