ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

22 ต.ค. 2562 15:14 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการทดสอบฯ ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ภาพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ภาพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ประการแรก เพื่อดำเนินการสร้างข้อสอบ และจัดทำคลังข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู และประการที่ 2 เพื่อดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสร้างข้อสอบและการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับ สทศ. เป็นหน่วยงานหลักด้านวิชาการในการกำหนดนิยามสมรรถนะที่มุ่งวัด วิเคราะห์เนื้อหาและตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (job Analysis /Content Validation Surveys) เพื่อยืนยันขอบเขตสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ทำการทดสอบ (Technical Competency) กำหนดลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ และกำหนดรูปแบบของแบบทดสอบ (Test Specifications) ส่วน สทศ. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการสร้างข้อสอบ และจัดทำคลังข้อสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และนำส่งข้อมูลผลคะแนนการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่กำหนด

สำหรับแนวทางการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดทำ Test Blueprint โดยประสานความร่วมมือกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 สทศ. สร้างข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู และคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2563 จะสามารถจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

ภาพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ขอขอบคุณสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ให้ความไว้วางใจ สทศ. ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่ง สทศ. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และให้บริการการทดสอบทางการศึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่าง สทศ. และคุรุสภา ในการช่วยกันพัฒนาและสามารถดำเนินการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ  สำหรับการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สทศ. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ดำเนินการสร้างข้อสอบและจัดทำคลังข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู ดำเนินการจัดการทดสอบฯ  นำส่งข้อมูลผลคะแนนการทดสอบ  ทั้งนี้ สทศ. มีความพร้อมในการสร้างข้อสอบและการบริหารการจัดการทดสอบเพื่อให้การดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ภาพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ภาพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ภาพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ภาพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ภาพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู